خدمات

صنایع غذایی

صنایع غذایی

جهت جدا سازی و آبگیری صنعتی از پساب و یا پالپ در صنایع غذایی از جمله روغن خوراکی، لبنی، قند میتوان از سیستم فیلترپرس مدل چمبر و یا ممبران با فشار کاری ۱۶ بار استفاده نمود و با افزایش فشار Squeezing تا ۱۴ بار خشکی کیک نهایی را افزایش داد . پارچه های مخصوص مقاوم در مقابل حرارت و اسید باعث افزایش بهره وری و خلوص محصول نهایی خواهد شد.

2019 All Rights Reserved
Designed by Adora